VŠEOBECNÉ PROPOZICE ČAH 2015

TERMÍN: 7. 9. 2015 – 11. 9. 2015

MÍSTO KONÁNÍ: OLOMOUC

POŘADATEL: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ: OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ HER SE KONÁ 7. 9. 2015.

PŘIHLÁŠKY ÚČASTNÍKŮ

Od 15. 4. 2015 – 31. 8. 2015 
Přihlášky účastníků se podávají v elektronické podobě pouze prostřednictvím tělovýchovných pracovišť na jednotlivých VŠ.

U individuálních sportů podávají přihlášky školy nebo fakulty, u kolektivních sportů pouze školy. Studenti startují pod hlavičkou vysoké školy, nikoliv fakulty.

Výjimku tvoří fakulty s detašovanými pracovišti mimo vlastní univerzity, kterým je umožněno startovat samostatně za fakulty. Je to: UK LF Plzeň, LF a FAF Hradec Králové (společně pod názvem UK Hradec Králové) a VŠE v Praze – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci.

Studenti se přihlašují pouze prostřednictvím kateder tělesné výchovy, nikoliv sami.

Každá škola obdrží od pořadatele vstupní přihlašovací heslo.

POČTY ÚČASTNÍKŮ

Individuální sporty

Minimální počet závodníků v individuálních sportech je 25 ze 4 vysokých škol ze 3 oblastí. Minimální počet v disciplíně jsou 4 účastníci ze 2 škol. Při nižším počtu účastníků doporučujeme závod odvolat, protože vítězům nebudou udělovány medaile ani body do bodovací soutěže škol. Max. počty účastníků nejsou omezeny. V případě, že pořadatel soutěže určí početní omezení závodníků, musí skutečnost uvést do propozic závodu.

Kolektivní sporty

Minimální počet družstev v soutěži je 4 ze 3 různých oblastí.

Maximální počet družstev v soutěži je 5 + pořádající škola.

Maximální počty hráčů v družstvu v kolektivních sportech:

Basketbal

12

Baseball

15

Házená

14

Florbal

17

Fotbal

18

Futsal

14

Softbal

15

Volejbal

12

Lední hokej

22

Frisbee

10

Malá kopaná

12

KVALIFIKACE KOLEKTIVNÍCH SPORTŮ

Kvalifikace kolektivních sportů probíhá ve 4 oblastech (Praha, Čechy, Morava S, Morava J). Na ČAH postupují vítězové oblastí, pořádající škola a druhá škola z té oblasti, ve které bylo zúčastněno nejvíce družstev. Pokud se zúčastní ve 2 nebo více oblastech stejný počet škol, sehrají školy o druhé postupové místo vzájemné utkání.

V kompetenci sportovních komisí je vytvořit i jiný postupový klíč, který bude danému sportu vyhovovat.

V těch sportech, kde nebude nutná kvalifikace ve všech oblastech, zvolí předsedové komisí takový systém, aby postoupilo 4 nebo 6 družstev. Kvalifikace musí proběhnout nejpozději do 15. 6. 2015. Za dodržení termínu odpovídají předsedové komisí. Výsledky kvalifikací zašlou pořadatelé na adresu dr. Slonkové (slonkova@fsps.muni.cz nebo eslonkova@seznam.cz) a zástupci pořadatele ČAH 2015 na adresu doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc. (dusan.tomajko@upol.cz).

 

Podmínky účasti:

SPVŠ se mohou zúčastnit studenti akreditovaných vysokých škol ČR všech forem studia a studenti VOŠ. Student je povinen se prokázat platným výkazem o studiu (index, ISIC karta, kopie diplomu). Sportovec musí být studentem vysoké školy nebo VOŠ, která ho přihlašuje nebo na příslušné škole ukončil studia v kalendářním roce 2015.

Soutěží se nemohou zúčastnit studenti, kteří mají studium přerušeno nebo byli přijati ke studiu a ještě neobdrželi doklady o přijetí.

Soutěží se mohou zúčastnit zahraniční studenti, kteří studují na českých vysokých školách.

Účast studentů ze zahraničních univerzit je doporučena pouze v individuálních sportech. Počty zahraničních účastníků si určí pořadatel se souhlasem ČAUS.

Dvojice a družstva tvoří studenti pouze z jedné školy. Pokud startují dvojice z různých škol, nezapočítávají se výsledky do bodování škol.

V případě, že student studuje dvě vysoké školy současně, může startovat pouze za jednu.

 

Výjimky:

Start závodníků, kteří řádně ukončili studia v roce 2014, je povolen pouze v případě, že závod bude součástí nominace na nejbližší AMS nebo SU a tato skutečnost bude řádně uvedena v propozicích závodu. Tito studenti nesmí být starší 28 let a musí se prokázat kopií diplomu o ukončení studia z předcházejícího školního roku. Bez prokázání těchto dokumentů nebude student připuštěn do soutěže.
Start dvojic nebo družstev z různých škol je povolen pouze v případě, že závod bude součástí nominace na nejbližší AMS nebo SU a předpokládá se účast konkrétního družstva.

V propozicích závodu musí být tato skutečnost uvedena a výsledky se nezapočítávají do bodování škol.

Předpis

Sportovní soutěže se konají podle pravidel a soutěžních řádů příslušných sportovních svazů. O protestech rozhoduje vždy soutěžní výbor. Námitky se podávají do 15 min. po ukončení soutěže řediteli závodu se vkladem 100 Kč. Odvolání proti námitkovému řízení (do 2 hod. po ukončení soutěže OV se vkladem 500 Kč).

Věková hranice

Studenti se mohou zúčastnit soutěží bez omezení věku.

Tituly

Vítěz ČAH získává titul Akademický mistr ČR.

Medaile a diplomy

První tři závodníci v pořadí obdrží medaile a diplomy. V případě, že se na medailových místech umístí zahraniční závodníci, vyhlašuje se zvlášť závod veřejný a zvlášť závod akademický. Toto opatření neplatí pro zahraniční studenty, kteří studují na českých vysokých školách.

Bodovací soutěž škol

U kolektivních i individuálních sportů je stejný systém. Bodují se zvlášť ženy a muži, vítězná škola může získat za sport max. 6 bodů v kategorii mužů a 6 bodů v kategorii žen.

1. místo – 6 bodů 
2. místo – 5 bodů 
3. místo – 4 body 
4. místo – 3 body 
5. místo – 2 body 
6. místo – 1 bod 

V případě shodného umístění se body dělí (např. u karate dvě třetí místa – získává každý 3,5 bodů).

Vítězná škola obdrží putovní pohár České asociace univerzitního sportu.

Všichni sportovci (případně v zastoupení svého garanta/trenéra) musí projít přes akreditaci na sekretariátu her!

Sekretariát her – akreditace, ubytování, informace:

VŠ kolej 17. listopadu

tř. 17. listopadu 54, 771 11 Olomouc

(nejbližší zastávky MHD: Žižkovo nám. – tramvajové linky X1/2 a X5; příp. Tř. 17. listopadu – bus 11, 20)

Mapa důležitých míst: 

červeně je vyznačena hlavní závodní kancelář, zeleně sportoviště, černě nejbližší zastávky MHD, modře místa doprovodného programu

Ubytování:

Je zajištěno na kolejích Univerzity Palackého v Olomouci. Přihlášený účastník má zdarma nárok na 1 noc se snídaní. Případné další ubytování je placené studentem a bude umožněno jen v případě, že na kolejích bude volná kapacita.

Náklady:

Studentům je pořadatelem uhrazeno ubytování se snídaní. Vedoucí, trenéři a doprovod se účastní soutěží na vlastní náklady.

Doprava:

Jízdné hradí vysílající školy. 

Vedoucí, trenéři:

Účastní se akce na náklady vysílajících škol.

Zdravotní zabezpečení:

Pořadatelé zajišťují případné potřebné akutní ošetření nebo zprostředkují ošetření v příslušném zdravotnickém středisku.

Důležité termíny

Definitivní potvrzení / zrušení přihlášky do kvalifikací kolektivních sportů: 30. 4. 2015
Kvalifikace kolektivních sportů: do 15. 6. 2015 
Přihlašování závodníků: 20. 4. – 31. 8. 2015